Skip to content
← Back

Tunne johtaa henkilöstökokemusta

Henkilostokokemus-Blog-Maiju-Kekkonen

Hyvällä johtamisella on suora vaikutus yrityksen liikevaihtoon. Niin helppoa ja yksinkertaista se on. Johtajan tunnetaidot ja yrityksen tunnetilan ymmärtäminen on avainasemassa. Miksi tätä ei sitten osata johtaa paremmin? Miksi niin moni työntekijä ei löydä omaa paikkaansa yrityksestä?

Paljon puhutaan Employee Experiencestä, EX:stä, henkilöstökokemuksesta, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa? Kaiken taustalla on lopulta yksilö, jolla on omat motivaatiotekijänsä, hän kokee yrityksen aina oman maailmankuvansa kautta. Henkilöstökokemuksella pyritään vaikuttamaan siis henkilön kokemukseen työstä. Mutta miten?

Mikä ohjaa ihmisten motivaatiota?

Usealla alalla on pula ja kuumentunut kilpailu osaajista, mikä näkyy yrityksissä henkilöstövaihtuvuutena tai uuden työvoiman saannin haasteena. Yhä useammin työntekijällä on valinnanvaraa työpaikoista ja se nostaa kilpailun parhaista työntekijöistä varsin haastavalle tasolle.

Yrityksillä on kova tarve saada luotua erilaistumistekijöitä, joilla houkutella osaavia työntekijöitä taloon tai pitää olemassa olevat työntekijät tyytyväisinä. Johtamisen näkökulmasta tämä tarkoittaa yksilöiden motivaatiotekijöiden ymmärrystä ja niiden johtamista.

Enää ei pysty kilpailemaan liikuntaseteleillä, lounasedulla ja työterveydenhuollolla, nämä asiat ovat jo itsestäänselvyys ja oletus. Näiden perusasioiden päälle tulee löytää jotain uutta, houkuttelevaa ja henkilöstöä motivoivaa. Usein rahalla ei saa ostettua motivaatiota, hyvä johtaminen ja yrityskulttuuri ovat avainasemassa.

Hyvä johtaminen – Ratsastaja norsun selässä

Kaikilla meillä on työssämme tavoitteita, jotka voidaan jakaa kahteen kategoriaan – tehtävä- ja tunnetavoitteet. Kuten kaikkien tavoitteiden kanssa, jos toisen näistä jättää johtamatta, laskee henkilön motivaatio työhön ennen pitkää.

Tehtävätavoite on tunnetavoitetta helpompi johtaa, sillä se muodostuu yleensä suoraan yrityksen kannattavuuteen liittyvistä asioista, kuten liikevaihdosta, kannattavuudesta, laskutusasteesta tai yrityksestä riippuen vaikkapa jaettujen parkkisakkojen määrästä. Tunnetavoite puolestaan tulee löytää jokaiselle erikseen, mikä korostaa eroja johtajien taidoissa ja erottaa hyvät akanoista.

Tunteet vaikuttavat toimintaamme niin työssä kuin vapaa-ajalla. Puhutaan paljon tunnetaidoista, eli siitä miten ihminen hallitsee ja käyttää hyväkseen tunteita, niin omia kuin muiden. Yksilöitä johdettaessa esiin nousevat siis esimiehen tunnetaidot: Miten esimies pystyy huomioimaan ja johtamaan yksilön tunnetta yrityksestä, työstä ja työkavereista, sekä tunnetta omasta merkityksellisyydestä.

Tunteiden ja järjen yhdistelmä on aina olemassa ja vaikkakin usein katsomme tilannetta täysin faktojen kautta, niin joskus tunne ottaa vallan.

Tunteiden ja järjen tasapainoa kuvataan usein norsun ja ratsastajan kautta: Tunteita kuvaa norsu, järkeä ratsastaja. Kun kaikki on hyvin ja yhteistyö toimii voi ratsastaja ohjata norsua, mutta tunteiden ottaessa vallan, ei ratsastajalla ole mitään vaikutusmahdollisuutta norsuun.

Tunnetaidoilla lisää liikevaihtoa

Miten tunteita voi sitten ohjata työelämässä? On hyvä ymmärtää tunnekäyttäytymisen taustat ja tasot. Mitä tunteita tunnistat itsessäsi? Ilman omakohtaista kokemusta, ei tunnetta voi tunnistaa toisessa.

Ensimmäinen vaihe siis on tunnistaa omat tunteet, ja sitä kautta ymmärtää ja tunnistaa tunteita muissa ihmisissä. Toinen, huomattavasti vaikeampi asia, on vaikuttaa omiin tunteisiin. Kun tunteen tunnistaa ja siihen pystyy vaikuttamaan, pystyy samalla hieman rauhoittamaan ehkä villiintynyttä norsua ja saamaan ratsastajalle mahdollisuus vaikuttaa matkaan. Vain omien tunteiden hallinnan kautta voi vaikuttaa toisen ihmisen tunnetilaan.

  1. Tunnista tunteesi
  2. Tunnista toisen tunne
  3. Vaikuta omiin tunteisiisi
  4. Vaikuta toisen tunteisiin

Aina ei kuitenkaan ole hyvä yrittää hillitä tunteita ja ne kuuluvatkin aina oleellisena osana kaikkeen tekemiseemme, sekä usein vaikuttavat tekemisiimme myös positiivisella tavalla. Etenkin negatiiviset tunteet on kuitenkin hyvä huomata, jotta niiden vaikutuksen tilanteeseen pystyy analysoimaan sekä reagoimaan oikealla tavalla. Vievätkö tunteet tilannetta oikeaan suuntaan?

Johtamisessa tunteiden ohjaamisella on iso vaikutus. Mutta miten tunnistaa yrityksessä vallitseva tunneilmasto ja miksi siihen pitäisi vaikuttaa?

Tutkimusten mukaan tunteilla on valtava vaikutus yrityksen liikevaihtoon ja asiakaskokemukseen. On tutkittu, että 1% parannus asiakaspalvelussa vaikuttaa 2% kasvuun liikevaihdossa.  On sanomattakin selvää, että mitä lähemmäs asiakasajapintaa ja myyntityötä mennään, sitä suuremmalla kertoimella tunnetaidot työhön vaikuttavat.

Mikäli johtaja pystyy analysoimaan tiiminsä tunnetilan, on hänellä mahdollisuus vaikuttaa siihen, jolloin hän pystyy vaikuttamaan myös tuottavuuteen, henkilöstötyytyväisyyteen, sairaspoissaoloihin - You name it.

Käytä hyväksesi ja menesty

Koska tunteet ja niiden oikeanlainen ohjaaminen on näin tärkeää yrityksen näkökulmasta, on varsin kummalista, että tätä johtamisen puolta ei osata käyttää paremmin hyväksi. Ja on hyvä muistaa myös omaa uraa ajatellessaan, että tutkimusten mukaan tunneälytaidot nousevat jopa tärkeimpään asemaan tarkastellessa työssä edistymistä ja kehittymistä.

Yritykseen palkataan henkilöitä usein heidän älykkyytensä ansiosta, mutta he menestyvät työssään tunnetaitojensa vuoksi.